HENKILÖTIETOREKISTERISELOSTE 18.4.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava: Fysioterapeutti AMK, TtM Anne Tevasaari
Koulukuja 11 32200 Loimaa
y-1542076-1
0505642699, annetevasaari@gmail.com

Rekisteriasioista vastaa fysioterapeutti Anne Tevasaari

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus:

Fysioterapian asiakasrekisteri sisältää asiakkaan käynti-, hoito-, tutkimus- ja palautetiedot jotka rekisteröidään Diarium-asiakastietojärjestelmään. Sähköisestä potilastietojärjestelmästä on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma, johon rekisterinpitäjä on sitoutunut.
Henkilötietolain (523/1999) mukaan on annettava tieto rekisteröidyille.
Henkilötietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidonsuunnittelun ja toteutuksen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

Rekisteriin tallennetut tiedot:

Tiedot ovat salassa pidettäviä ja vaitiolovelvollisuutta koskevia asiakastietoja, joita luovutetaan vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten kuntoutuksesta vastaavalle tai maksavalle taholle. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen. Suostumuksia, lupia ja kieltoja voi hallinnoida omakanta-palvelussa. Tietoja ei luovuteta sivullisille.
Tietoja ei käytetä markkinointitarkoitukseen eikä rekisteröityjen tietoja luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötietoja käyttää ainoastaan fysioterapeutti Anne Tevasaari.
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot suojataan ulkopuoliselta käytöltä. Sähköisestä rekisterin suojauksesta on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma. paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukitussa arkistokaapissa, johon on pääsy ainoastaan Anne Tevasaarella.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, sen toteutus ja järjestäminen:

Asiakkaalla on oikeus (HeTil 26 §) tarkistaa itseään koskevien tietojensa oikeellisuus. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan vastaavalle terapeutille ja tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna aikana. Henkilötietorekisterin tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa. Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada ne kopiona.

Tiedon korjaaminen:

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava, korjattava tai täydennettävä asiakasta koskevia tietoja, mikäli ne ovat virheellisiä, puutteellisia, vanhentuneita tai tarpeettomia. Mikäli tiedon korjausvaatimusta ei hyväksytä, annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys asiasta.