HENKILÖREKISTERISELOSTE 22.1.2023

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 679/2016, GDPR (General Data Protection Regulation),
Tietosuojalaki 1050/2018,
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021,
STM:n asetus potilasasiakirjoista 94/2022, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999,
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994,
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 653/2000,
Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava          Fysioterapeutti AMK, TtM Anne Tevasaari
                                                                                       Koulukuja 11 32200 Loimaa
                                                                                       y-1542076-1
                                                                                       0505642699
                                                                                       annetevasaari@gmail.com
Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus
Fysioterapian asiakasrekisteriä käytetään fysioterapiapalveluissa asiakkaan tunnistuksen, tutkimusten ja hoidonsuunnittelun ja toteutuksen kirjaamiseen ja rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin, suunnitteluun ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisteriin tallennetut tiedot
Fysioterapian asiakasrekisteri sisältää rekisteröidyn (=asiakkaan) yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite), kuntoutuksen kannalta oleelliset perustiedot ja yhteystahot (käynti-, hoito-, tutkimus- ja palautetiedot sekä kuntoutussuunnitelmat ja -päätökset). Tiedot kirjataan Kanta-yhteensopivaan, ulkopuolisen palveluntarjoajan Diarium-nimiseen A-luokan asiakastietojärjestelmään, jonka palvelimet sijaitsevat Suomessa.
Rekisteröidylle annetaan suullisesti tieto häntä koskevien, hoitosuhteeseen liittyvien tietojen käsittelystä. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja vaitiolovelvollisuutta koskevia asiakastietoja, joita luovutetaan vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten kuntoutuksesta vastaavalle tai maksavalle taholle. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen. Suostumuksia, lupia ja kieltoja voi asiakas hallinnoida myös OmaKanta-palvelussa. Tietoja ei luovuteta sivullisille, EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, ei käytetä markkinointiin tai muuhun tarkoitukseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käyttää ja niihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot suojataan ulkopuoliselta käytöltä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lain säätämän ajan mukaisesti fysioterapeutin toimitiloissa lukitussa arkistokaapissa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, sen toteutus ja järjestäminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja niiden oikeellisuus. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla ja osoitetaan rekisterinpitäjälle. Tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna aikana yhdessä rekisterinpitäjän kanssa, viivytyksettä. Rekisteröity saa tiedot pyytäessään kirjallisena. Tarkastusoikeus voidaan evätä poikkeustapauksessa esimerkiksi, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle. Epäämisestä annetaan rekisteröidylle kirjallinen selvitys. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjän on viipymättä oma-aloitteisesti tai asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta oikaistava, poistettava, korjattava tai täydennettävä rekisteröityä koskevia tietoja, mikäli ne ovat virheellisiä, puutteellisia, vanhentuneita tai tarpeettomia. Mikäli tiedon korjausvaatimusta ei hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen selvitys asiasta. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.