HENKILÖREKISTERISELOSTE 15.5.2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 679/2016 (GDPR, General Data Protection Regulation)
Tietosuojalaki
1050/2018

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava:
Fysioterapeutti AMK, TtM Anne Tevasaari
Koulukuja 11 32200 Loimaa
y-1542076-1
0505642699, annetevasaari@gmail.com

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus:

Fysioterapian asiakasrekisteriä käytetään fysioterapiapalveluissa asiakkaan tunnistuksen, tutkimusten ja hoidonsuunnittelun ja toteutuksen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun ja rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisteriin tallennetut tiedot:

Fysioterapian asiakasrekisteri sisältää rekisteröidyn (=asiakkaan) yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite), kuntoutuksen kannalta oleelliset perustiedot ja yhteystahot (käynti-, hoito-, tutkimus- ja palautetiedot sekä kuntoutussuunnitelmat ja -päätökset). Tiedot kirjataan Kanta-yhteensopivaan, ulkopuolisen palveluntarjoajan Diarium-asiakastietojärjestelmään, jonka palvelimet sijaitsevat Suomessa.
Rekisteröidylle annetaan suullisesti tieto häntä koskevien, hoitosuhteeseen liittyvien tietojen käsittelystä. Tiedot ovat salassa pidettäviä ja vaitiolovelvollisuutta koskevia asiakastietoja, joita luovutetaan vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten kuntoutuksesta vastaavalle tai maksavalle taholle. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen. Suostumuksia, lupia ja kieltoja voi asiakas hallinnoida myös OmaKanta-palvelussa. Tietoja ei luovuteta sivullisille, EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, ei käytetä markkinointiin tai muuhun tarkoitukseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötietoja käyttää ja niihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot suojataan ulkopuoliselta käytöltä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lain säätämän ajan mukaisesti fysioterapeutin toimitiloissa lukitussa arkistokaapissa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, sen toteutus ja järjestäminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja niiden oikeellisuus. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla ja osoitetaan Anne Tevasaarelle. Tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna aikana yhdessä terapeutin kanssa, viivytyksettä. Rekisteröity saa tiedot pyytäessään kirjallisena. Tarkastusoikeus voidaan evätä poikkeustapauksessa esimerkiksi, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle. Epäämisestä annetaan rekisteröidylle kirjallinen selvitys. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tiedon korjaaminen:

Rekisterinpitäjän on viipymättä oma-aloitteisesti tai asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta oikaistava, poistettava, korjattava tai täydennettävä rekisteröityä koskevia tietoja, mikäli ne ovat virheellisiä, puutteellisia, vanhentuneita tai tarpeettomia. Mikäli tiedon korjausvaatimusta ei hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen selvitys asiasta. Rekisteidyllä on oikeus saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.