Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, Kela

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat järjestää ja rahoittaa Kela ja maksaa myös kuntoutujan etuudet. Minulla fysioterapeutti AMK, terveystieteiden maisteri Anne Tevasaarella on Kelan kanssa määräaikaiset sopimukset vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiapalvelun fysioterapiasta ja allasterapiasta ajalle 1.11.2018 - 31.12.2020. Kelan optiot ulottuvat vuoden 2022 loppuun.
Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivana fysioterapeuttina minulla on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyys, jonka voit tarkistaa Valviran ja aluehallintoviraston ylläpitämästä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden Valveri-nimistä keskusrekisteristä https://julkiterhikki.valvira.fi/. Kuulun ennakkoperintärekisteriin ja fysioterapiatoimintani on yel-vakuutettua sekä muutoin Keskinäinen vaakutusyhtiö Turvassa ja Op Vakuutus Oy:ssä vakuutettua.

Fysioterapiaa toteutan toimitiloissani Koulukuja 11 32200 Loimaa (puh. 0505642699). Tiloihin on esteetön pääsy katutasosta. Tilat käsittävät 18 m²:n lääkinnällisen harjoitusterapiatilan, jossa on mattoplintti, alasvetolaitteet, puolapuut, tukikaide ja erilaisia terapiavälineitä. 10 m²:n hoitohuoneessa on hoitoplintti, Diter D4-sähkökipu- ja syvälämpöhoitolaite, lämpö- ja kylmäpakkauksia ym. hoitovälineitä ja mittavälineitä. Tiloissa on WC, johon pääsee myös pyörätuolilla (ei kuitenkaan INVA-WC) ja odotustila. Terapiavälineet ovat huolletut ja kalibroitu asianmukaisesti (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010). Minulla on mahdollisuus käyttää Diarium-potilashallintajärjestelmässäni olevaa tietoturvallista Viivi-etäterapia sovellusta silloin, kun lähikontaktit ktjan kanssa ovat jostain syystä mahdottomia toteuttaa ja ktjan tilanne vaatii terapian jatkamista ja jos Kela niin suosittaa ja antaa siihen luvan. Terapian voin Kelan kuntoutuspäätöksen mukaisesti toteuttaa myös kotikäyntinä, palvelutalossa tai muussa arjen ympäristössä. Allasterapiaa toteutan Loimaan Vesihovissa, jossa on allasnosturi, suihkupyörätuoli, inva-wc, suihku- ja pukeutumistilat. Allasterapian aikana valvojina toimivat Loimaan Vesihovin uinninvalvojat, joilla on vähintään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto Ry:n mukaisen Trimmi-kurssin tai vastaavan koulutuksen antama pätevyys. Pukeutuminen ei sisälly allasterapiaan (ellei tavoitteena ole harjoitella näitä toimintoja) eikä fysioterapeutti ole velvollinen sitä järjestämään. Allasterapiamaksun maksaa fysioterapeutti.

Kuntoutus toteutuu hyvä kuntoutuskäytännön ja Kelan palvelukuvauksen (1.1.2019) mukaisesti:
Fysioterapiaa toteutan kuntoutujan kuntoutussuunnitelman mukaisesti ja se vastaa hyvää kuntoutuskäytäntöä, joka pohjautuu kuntoutuksesta saatuun tieteelliseen näyttöön. Sitä täydentävät Kelan ja julkisen terveydenhuollon kuntoutuksessa yleisesti hyväksytyt vakiintuneet ja kokemusperäisesti perustellut ja eettiset menettelytavat

Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen kuntoutus on tavoitteellista, aktiivista ja asiakaslähtöistä. Sen lähtökohtana ovat kuntoutujan arjen toiminnoissa suoriutumiseen ja osallistumiseen liittyvät tarpeet. Kuntoutuksen viitekehyksenä ja kuntoutujan tavoitteiden asettamisen tukena on ICF-viitekehys (WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus). Hyvän kuntoutuskäytännön mukainen vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu erityisasiantuntemukseen ja tarpeelliseen yhteistyöhön. Kuntoutuksessa otetaan huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet sekä ICF:n mukaisesti toimintakyvyn eri osa-alueet, yksilö- ja ympäristötekijät ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet. Toimintakyvyn näen moniuloitteisena terveydentilan, yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta muuttuvana kokonaisuutena ja tarkastelen sitä arjen näkökulmasta. Tarkoituksena on saada kuntoutujan voimavarat käyttöön siten, että kuntoutuminen mahdollistaa työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteutan kuntoutujan omaa aktiivisuutta korostavalla, ohjaavalla ja toimijoita sitouttavalla tavalla. Teen kuntoutujan tarpeen mukaisesti monialaista yhteistyötä kuntoutujan läheisten ja muiden kuntoutujalle merkityksellisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että he toimivat päivittäisissä toiminnoissa ja ympäristöissä kuntoutumista edistävillä yhtenäisillä tavoilla.Kuntoutujalla on kuntoutuspäätöksen perusteella oikeus laadukkaaseen, hänen omiin tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa perustuvaan kuntoutukseen. Kunnioitan kuntoutujan autonomiaa, ihmisarvoa ja yksityisyyttä. Kuntoutuja osallistuu kuntoutuksensa suunnitteluun ja hänelle mielekkäiden menetelmien valintaan aktiivisesti.

Kuntoutuja ottaa vastuuta omasta kuntoutumisestaan ja osallistuu jatkuvaan kuntoutuksen tuloksellisuuden arviointiin. Kuntoutuja huolehtii mahdollisuuksiensa mukaan kuntoutukseen liittyvästä tiedonvälityksestä lähiverkostossaan. Terapiaan käytetään koko kuntoutuspäätöksessä myönnetty terapiakerran aika. Kuntoutuja sitoutuu käyttämään sovitut terapiakerrat ja esteen tullessa perumaan ne hyvissä ajoin. Jos kuntoutuja haluaa keskeyttää kuntoutuksen keskustallaan siitä minun ja hoitavan tahon kanssa. Kuntoutuja ilmoittaa kuntoutuksen keskeytymisestä Kelaan. Jos kuntoutuja on laitoshoidossa, hän ei ole oikeutettu Kelan järjestämään kuntoutukseen. Kelan palvelukuvauksen mukaisesti kuntoutuja on velvollinen ilmoittamaan asiasta minulle ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta myös Kelaan. Kuntoutuja keskustelee hoitavan tahon kanssa myös kuntoutussuunnitelman muutostarpeista.

Kuntoutujalla on mahdollisuus antaa kirjallinen tai suullinen palaute saamastaan kuntoutuksesta Kelalle tai minulle. Otan palautteen huomioon ja kirjaa sen kuntoutujan asiakirjoihin. Kysyn aktiivisesti palautetta kuntoutujalta ja kehitän toimintojani saadun palautteen perusteella.

Mitä edellä on sanottu kuntoutujasta, koskee soveltuvin osin myös muuta omaista, läheistä tai edunvalvojaa, jos kuntoutuja ei sairautensa vuoksi pysty huolehtimaan oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Teen kuntoutujan kanssa terapiasitoumuksen, jossa sovitaan muun muassa menettelyt peruutusten varalle ja tehdään sopimus siitä, että kuntoutuja vastaa Kelan palvelukuvauksen mukaisesti itse terapiaan mahdollisesti liittyvistä liikunta- ja harrastekokeilujen maksuista. Tarvittaessa tehdään myös etäterapian käytöstä kirjallinen sopimus kuntoutujan kanssa.

Noudatan kaikessa toiminnassani tietosuojaa koskevia lainmukaisia menettelyjä. Lakeja ja asetuksia, joita noudatan ovat muun muassa: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), henkilötietolaki (523/1999), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä palvelusta (159/2007) ja Kanta-palvelua koskeva ohjeistus. Pyydän tarvittaessa kuntoutujalta yksilöidyn kirjallisen luvan häntä koskevien, kuntoutuksen toteuttamisen kannalta tarpeellisten tietojen hankkimiseen muilta tahoilta ja tietojen luovuttamiseen muille tahoille (esim. terveydenhuolto). Kelalla on oikeus saada ja luovuttaa kuntoutujaa koskevia tietoja Kelan kuntoutuslain 59, 60 ja 63 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Dokumentoin kaikki kuntoutujalta, omaiselta tai läheiseltä pyydetyt yksilöidyt luvat asiakirjojen lähettämiseen muille kuin Kelalle tai hoitavalle taholle.

Kuntoutuspalvelun toteuttamisen dokumentoin siten, että sen toteutuspaikka, sisältö, laatu, arviointi- ja mittaustulokset, toteutusajankohta sekä kuntoutujan antama palaute voidaan todeta jälkikäteen asianmukaisten merkintöjen perusteella. Jokainen terapiakerta kirjataan siten, että kuntoutuksen aikaiset tapahtumat, kuten terapian toteuttaminen, käytetyt menetelmät, yhteistyökäynnit ja verkostokäynnit sekä ohjauskäynnit voidaan jälkikäteen todentaa. Kirjaamista hyödynnän terapian suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kuntoutuspalautteen laadinnassa sekä jälkikäteen tapahtuvassa prosessin seurannassa ja oman työn arvioinnissa. Kuntoutujan asiakirjoihin dokumentoin omaisen, läheisen tai lähiverkoston osallistumisen kuntoutukseen silloin, kun heillä on tärkeä merkitys terapiassa. Kuntoutujan ja omaisen, läheisen tai lähiverkoston näkemykset kirjaan, kun niillä on merkitystä terapian suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Huolehdin ammattitaitoni ja osaamiseni ylläpidosta ja kehittämisestä ja tarvittaessa työnohjauksesta. Ensiaputaitoni ovat ajantasaiset (Suomen Punaisenristin EA 1-koulutus) ja potilasasiamiehenäni toimii Suomen Fysioterapeuttien kautta Reetta Tuomisto. Suomen Fysioterapeutit ry on vakuuttanut Keskinäinen vaakutusyhtiö Turvassa itsenäiset ammatinharjoittajat ja siis myös minun toimintani jäsenenään ammatillisella toiminnan vastuuvakuutuksella sekä potilasvahinkolain (585/86) mukaisen vastuun varalle tarkoitetulla potilasvakuutuksella. Minulla on OP Vakuutus Oy:ssä ryhmätapaturmavakuutus Kelan terapiakäynteihin osallistuville tapaturmiin, jotka sattuvat terapiakäynnillä ja myös liikunta- ja harrastuskokeilussa mutta ei matkoilla näihin. Allasterapian aikana valvojana toimii Loimaan Vesihovin uinninvalvojat, joilla on vähintään Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto Ry:n mukaisen Trimmi-kurssin antama pätevyys.

Vastaan asiakasturvallisuudesta ja noudatan kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011), pelastuslakia (379/2011) ja asetusta pelastustoimesta (407/2011). Minulla on päivitetyt ohjeet erityistilanteita varten, jollainen on esimerkiksi moniresistentin mikrobin (esim. MRSA, ESBL,VRE) kantajan fysioterapian toteuttaminen. Erityistilanteissa noudatan myös STM:n (https://stm.fi/etusivu), THL:n (https://thl.fi/fi/) ja työterveyslaitoksen sekä Loimaan kaupungin  terveysviranomaisten määräyksiä. Mikäli Kelan kuntoutuksen aikana sattuu vakava tapaturma (joka johtaa pitkään sairaalahoitoon, aiheuttaa pysyvän vamman tai kuoleman), ilmoitan siitä välittömästi Kelan oman vakuutuspiirini yksikköön Kelan sivuilta löytyvän tarkemman ohjeistuksen mukaisesti.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapia:
Fysioterapiani päämääränä on mahdollistaa kuntoutujan työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista ohjaamalla kuntoutujaa käyttämään liikkumis- ja toimintakykyään optimaalisesti huomioiden tarvittaessa apuvälineiden käytön. Terapiassa huomioin kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet. Terapia tukee kuntoutujan omaa sekä omaisten/läheisten aktiivista kuntoutumista edistävää toimintaa ja toimin kiinteässä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä heidän kanssaan. Yksilöterapian voin toteuttaa kuntoutuspäätöksen mukaisesti myös kotikäyntinä, palvelutalossa tai muussa arjen ympäristössä.

Fysioterapiassa otan huomioon ICF-luokituksen mukaan kuntoutujan toimintakyvyn eri osa-alueet sekä yksilö- ja ympäristötekijät. Fysioterapiani menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Fysioterapiassa käytän terapeuttisia menetelmiä, joihin minulla on koulutus ja jotka ovat hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia ja jotka ovat kuntoutujasta mielekkäitä ja motivoivia.

Tavoitteenani on Kelan palvelukuvauksen mukaisesti edistää kuntoutumista siten, että kuntoutuja motivoituu omien tavoitteiden asettamiseen ja työskentelemään niiden saavuttamiseksi. Kuntoutuja osaa tehdä harjoitteita, jotka tukevat hänen toimintakykyään, löytää omat voimavaransa ja kykynsä. Tavoitteena on, että kuntoutuja suoriutuu arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla, saa valmiuksia osallistua elinympäristön ja yhteiskunnan toimintoihin, saa keinoja ympäristö fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseen ja saa omaisilta/läheisiltä tarpeenmukaisen tuen ja ohjauksen arjen toimiin.

Olen yhteydessä kuntoutujaan kahden viikon kuluessa kuntoutuspäätöksen saapumisesta. Terapiasuhteen alussa teen verkostokäynnin kuntoutujan arjen toimintaympäristöön tutustuen kuntoutujan elinpiiriin, sen kulttuuriin, arjen rutiineihin, kuntoutujaan ja omaisiin/läheisiin, lähiverkostoon ja muodostan yhdessä kuntoutujan kanssa käsityksen kuntoutujan kokonaistilanteesta, vahvuuksista ja rajoitteista sekä kuntoutuksen tavoitteista.

Yhteistyössä asetetaan kuntoutukselle kuntoutussuunnitelman mukaiset GAS-tavoitteet (käyty koulutus 2012, Turun AMK), jotka ovat realistisia ja kuntoutujalle merkityksellisiä ja liittyvät konkreettisesti kuntoutujan arjessa ilmenevään tarpeeseen ja tukevat hänen suoriutumistaan ja osallisuuttaan sekä ovat mitattavissa olevia. Laadin arviointini, kuntoutussuunnitelman, tavoitteiden ja yhteistyön pohjalta terapiasuunnitelman, jossa ilmenevät soveltuvin osin tiedot terapian toteuttamisesta, GAS-tavoitteet, käytettävät arviointi- ja seurantamenetelmät ja ajankohdat, tieto verkostokäynnin tarpeesta ja viestitystavasta ja yhteistyöstä asianosaisten kesken ja lisäksi suunnitelma kuntoutujan toteuttamasta, kuntoututumista tukevasta toiminnasta (liikunta- ja harratuskokeiluista) sekä kuntoutujan omatoimisesta harjoittelusta ja välitehtävistä. Terapiasuunnitelmaa tarkistetaan kuntoutujan kanssa sovitun käytännön mukaisesti tarpeen mukaan ja arvioidaan kuntoutujan ja lähiverkoston kanssa terapian tuloksellisuutta, käytettyjen menetelmien tarkoituksenmukaisuutta ja tavoitteiden saavuttamista.

Voin osallistua kuntoutujan verkostokäyntiin, joka koskee kuntoutujan koti- tai muussa arkiympäristössä tapahtuvaa elämäntilanteen ja ympäristön kartoitusta, tavoitteiden laadintaa, kuntoutuksen sisällön suunnittelua ja kuntoutumista tukevan arjentoimintojen suunnittelua. Verkostokäynti voi toteutua myös terveydenhuollossa, kun kuntoutujalle laaditaan/tarkistetaan lääkinnällistä kuntoutussuunnitelmaa tai arkiympäristössä toteutuvaa terveydenhuollon apuvälineen sovitusta tai käytönohjausta.

Annan kirjallisen kuntoutuspalautteen kuntoutusjakson päättyessä tai vähintään vuosittain (aikaisintaan 3 kk ja viimeistään kuukausi ennen myönnetyn kuntoutuksen päättymistä). Palaute sisältää muun muassa kuvauksen kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen kuvauksen vuosittaisen terapiajakson alussa ja lopussa, tiedot terapian toteutuksesta, selvitys tavoitteiden saavuttamisesta, kuntoutujan oma ja hänen läheisen arviot toimintakyvyn muutoksesta, terapian vaikutuksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Palutteeseen liitetään Omat tavoitteeni -lomake ja muut käytetyt mittaus- ja testilomakkeet.

Kela on suunnitellut ottavansa käyttöön vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapian asiakkaille kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä koskevan kyselyn, jonka kuntoutuja voi täyttää fysioterapeutin toimitiloissa tai kotona fysioterapeutin ohjauksella/avustuksella trapiaan sisältyen tai itsenäisesti omalla ajalla. Kysely on suunniteltu täytettäväksi, kun terapiajaksosta ollaan tekemässä vuosittaista palautetta.